OCTACELL -SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Octacell Oy:n (jäljempänä ”Octacell”) tämän www-sivuston www.octacell.fi (”Sivusto”) käyttöön.

Ehtojen hyväksyminen

Sivuston käyttäjä (”Asiakas”) hyväksyy nämä ehdot vieraillessaan Sivustolla. Asiakkaan on tutustuttava ehtoihin huolellisesti ennen Sivuston käyttämistä.

Sivuston saatavuus

Asiakas vastaa siitä, että asiakkaalla on käytössään toimiva yhteys Octacell -sivustoon. Octacell ei takaa eikä vastaa siitä, että Asiakkaan yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että sivusto olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla. Octacell ei takaa sitä, että Sivustoa voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla.

Immateriaalioikeudet

Sivuston materiaaliin liittyvät tekijänoikeudet ja tavaramerkit kuuluvat Octacellille tai kolmannelle osapuolelle. Kaikki oikeudet Sivuston ja Sivustolla saatavilla olevaan materiaaliin liittyviin tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin on pidätetty. Sivuston tai siellä olevan aineiston muuttaminen, linkittäminen, edelleen jakelu, tulostaminen, levittäminen tai tallettaminen tietokantoihin muutoin kuin henkilökohtaista ei-kaupallista käyttöä varten tai muu vastaava tekijänoikeutta mahdollisesti loukkaava toimenpide ilman Octacellin ja kolmannen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty ja voi johtaa rikos- ja/tai vahingonkorvausoikeudellisiin seuraamuksiin.

Kaikki Octacell tuotteet ovat immateriaalioikeuksiensa osalta suojattuja ja Octacellin yksinomaisessa omistuksessa. Kaikki edellä mainittujen immateriaalioikeuksien luokkaukset ovat kiellettyjä ja Octacell pidättää oikeuden vaatia kaikkia sille aiheutuneita vahinkoja korvattavaksi mahdollisista immateriaalioikeuksiensa loukkauksista.

Vastuunrajoitus

Octacell ei vastaa Sivustolla esitettävien ja julkaistavien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. Octacell toimittaa tiedot Asiakkailleen sellaisena kuin ne on. Octacell ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Sivusto ei muodosta sitovaa tarjousta minkään tuotteen tai palvelun osalta, vaan Sivusto ja sen materiaali on ainoastaan markkinointimateriaalia. Kaikki Octacelliltä (tai sen jälleenmyyjiltä) ostettaviin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät sitovat seikat (kuten tuotekuvaukset) ja ehdot sovitaan tyhjentävästi tilaajan ja toimittajan välillä. Kaikkia Octacellin tuotteita koskee alla olevat Octacell toimitusehdot.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia (lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä).

 

OCTACELL YLEISET TOIMITUSEHDOT

Viimeisin muutos ja voimassa 15.12.2020-.

Nämä ehdot koskevat kaikkia Octacell -tuotteita ja niihin liittyviä palveluita sekä Octacell-leasingiä. Ehdot ovat olennainen osa toimitus- ja leasingsopimusta. Jos asiakkaan kanssa on kirjallisesti sovittu toimitusehdot, jotka poikkeavat näistä toimitusehdoista, sovelletaan asiakkaan ja Octacellin välisiä kirjallisia ehtoja. Epäselvissä tilanteissa sovelletaan näitä yleisiä Octacellin nettisivustolla julkisesti saatavilla olevia ehtoja.

Octacell -tuoteet

Octacell Oy:n (Octa) tavoitteena on toimittaa Asiakkaalle tällä sopimuksella ensiluokkainen Octacell -tuote.

Octacell -tuotteiden ja niihin kuuluvien varusteiden ominaisuudet on esitelty Asiakkaalle tarjouksessa ja/tai Octacell:in virallisella sivustolla osoitteessa www.octacell.fi. Octacell -tuotteet valmistetaan tilausvahvistuksessa olevien tuotekuvauksien ja yksilöintien mukaisesti, tai ellei sellaisia ole, tilaushetken/sopimuksen allekirjoitushetken mukaisten tuotekuvauksien mukaisesti. Octalla on oikeus tehdä vähäisiä muutoksia tuoteominaisuuksiin tilauksen jälkeen.

Takuu

Kaikissa Octacell -tuotteissa on 5 vuoden rajoitettu takuu asennushetkestä lukien, kuitenkin valaistuksen, ilmanvaihdon osalta takuuaika on 2 vuotta. Takuu kattaa tuotteen rakenteelliset osat, mikäli tuotetta on käytetty tämän sopimuksen mukaisesti. Takuu ei kata minkään tuotteen ulkopuolisen seikan, tapahtuman tai tekijän aiheuttamaa vahinkoa tuotteelle tai sen osalle. Normaali kuluminen ei kuulu takuun piiriin. Takuu kattaa vain sen asennuspaikan, johon Octa on tuotteen asentanut, ja mikäli Asiakas itse siirtää tai purkaa tuotteen, takuu päättyy tähän hetkeen.

Mikäli Asiakas havaitsee Octacell -tuotteessa virheen, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Octalle viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 14 päivän sisällä virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi tullut havaita. Virhetilanteessa Octalla on ensisijaisesti oikeus korjata virhe kohtuullisessa ajassa Asiakkaan tiloissa aiheuttamatta kohtuutonta häiriötä. Octalla on myös oikeus vaihtaa tuote toimittamalla Asiakkaalle vastaava virheetön tuote.

Asennus

Octacell -tuotteet asennetaan ilman kiinnitystä rakennuksen rakenteisiin, pois lukien sähkö- ja dataliityntä.

Octacell -tuotteet toimitetaan Asiakkaalle sovittuna ajankohtana. Mikäli Octasta johtuvasta syystä asennus myöhästyy yli 10 arkipäivää, Octa korvaa Asiakkaalle ainoana korvauksena 1% myöhästyneen Octacell -tuotteen hinnasta jokaiselta alkavalta viikolta. Mikäli asennusta lykätään Asiakkaasta johtuvasta syystä tai Asiakkaan pyynnöstä yli 10 vrk, Octalla on oikeus laskuttaa tuotteet kuitenkin Octan ilmoittaman ensimmäisen asennusmahdollisuuden mukaan.

Asiakkaan tulee järjestää Octalle pääsy Asiakkaan tiloihin sovittuna ajankohtana ja järjestää esim. ovien avaus. Asennettavaan tilaan tulee olla normaali tavarahissiyhteys (mitat vähintään 2000 mm korkeus x 900 mm leveys x 1000 mm syväys) katutasosta, muutoin Octalla on oikeus laskuttaa lisäksi kantotyöstä käytetyn ajan mukaan 80e/h/hlö. Mikäli asennus siirtyy tai viivästyy sovitusta Asiakkaasta johtuvista syistä, Octalla on oikeus laskuttaa viivästymisestä aiheutuneet kustannukset.

Asiakas on ennen tämän sopimuksen tekemistä tutustunut tilatun Octacell -tuotteen tuotepiirustuksiin ja varmistanut, että tuote mahtuu tilaan sekä kulkureitti kadulta asennettavaan tilaan on riittävä ja vapaa. Mahdolliset asennuksessa aiheutuneet vahingot Asiakkaan tilaan tai kiinteistöön muutoin, tulee reklamoida Octalle 5 päivän kuluessa asennuksesta. Octa korjaa asennuksen yhteydessä mahdolliset aiheuttamansa vahingot kustannuksellaan ilman aiheetonta viivästystä.

Asiakas osoittaa Octacell -tuotteelle 220V pistorasian (mallia ”suko”), johon Octacell -tuote voidaan liittää. Asiakas vastaa, että Octacell -tuote voidaan kytkeä osoitettuun pistorasiaan soveltuvien säännösten ja kiinteistön ohjeistuksen mukaisesti.

Asiakas tekee tilan/kiinteistön omistajalle mahdolliset ilmoitukset (ja/tai tarvittaessa hakee luvat) Octacell -tuotteen asentamisesta. Asiakas huolehtii myös tiedottamisesta tilan/kiinteistön käyttäjille.

Octa voi käyttää alihankkijoita asennuksen suorittamiseen. Octa vastaa alihankkijoidensa suorituksesta tämän sopimuksen mukaisesti.

Käyttö

Asiakkaan tulee käyttää Octacell -tuotetta huolellisesti ja aina sen käyttöohjeiden ja annettujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Octacell -tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi normaalissa toimistotyöympäristössä.

Octacell -tuotteita tai niiden osia ei saa purkaa tai muokata eikä siirtää. Mahdolliset muutostyöt tulee tilata Octalta.

Octacell -tuotteet soveltuvat käytettäväksi ainoastaan kuivissa rakennusmääräysten mukaisesti rakennetun rakennuksen sisätiloissa, joiden lämpötilan vaihteluväli on 5-40 Celsius-astetta ja suhteellinen ilmankosteus ei ylitä 87%:ia.

Octacell -tuotteita ei saa käyttää sairaaloissa tai vastaavissa esimerkiksi puhdastyötiloissa ilman Octan erillistä lupaa ja soveltuvuusarviointia. Octacell -tuotteet eivät sovellu märkätiloihin tai edes väliaikaiseen ulkokäyttöön eikä tuotteet sovellu käytettäväksi missään liikkuvassa tilassa ja/tai aluksessa (esim. laivat tai vastaavat). Tuotteen käyttö on turvallisuussyistä kiellettyä edellä kuvatun käyttötarkoituksen vastaisissa tiloissa.

Maksut

Octalla on oikeus myydä saatavansa Asiakkaalta kolmannelle. Saatavien mahdollisesta siirrosta ilmoitetaan Asiakkaalle.

Kaikki sopimuksen hinnat ovat ilman arvonlisäveroa, kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään kaikkiin hintoihin.

Sopimuksen mukainen maksuehto on 14 päivää tuotteen asennuksesta, ellei muuta erikseen sovita. Viivästyneelle suoritukselle on suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Perintä- ja maksumuistutuskulut lisätään.

Laskutus tapahtuu verkkolaskuna, ja jos tämä ei ole Asiakkaasta johtuvasta syystä mahdollista, muusta laskutuksesta laskutuslisä 15e/lasku.

Octalla on oikeus tehdä toistuvaismaksuihin (esim. Octa Huolenpito -maksuihin) kerran vuodessa kohtuullinen vuosittainen korotus (korkeintaan 2% p.a.) vastaamaan yleisestä hintatason kohoamista. Maksujen korotuksesta ilmoitetaan Asiakkaalle etukäteen. Tämä ei koske leasing-maksua.

Suorakaupassa omistusoikeus Octacell -tuotteeseen siirtyy Asiakkaalle vasta, kun koko sopimuksen mukainen hinta maksettu. Leasing-sopimuksella omistusoikeus ei siirry Asiakkaalle. Mikäli koko sopimuksen mukaista maksua ei makseta yhdestä maksumuistutuksesta huolimatta, on Octalla oikeus Asiakkaan kustannuksella poistaa Octacell -tuote tai -tuotteet Asiakkaan tiloista ja purkaa tämä sopimus.

Muut yleiset ehdot

Mikäli jompaakumpaa osapuolta kohtaa force majeure –este (esim. lakko, häiriö yleisessä kuljetus/logistiikka-alassa), vapautuu kyseinen osapuoli suoritusvelvollisuudestaan niin kauan ja sen mittaiselta ajalta, kun kyseinen force majeure –este on ollut olemassa.

Octacell -tuoteet ovat suojattu mm. tuote-, patentti-, tavaramerkki- ja mallisuojauksella (tai niiden hakeminen on vireillä). Mitkään Octan tai sen tuotteiden (esim. Octacell) immateriaalioikeudet (käsittäen esim. tavaramerkki-, malli-, patentti-, tekijänoikeudet ja vastaavat) eivät siirry tällä sopimuksella Asiakkaalle. Octa pidättää kaikki edellä mainitut immateriaalioikeudet itsellään.

Octa pidättää oikeudet vähäisiin tuotemuutoksiin tilauksen ja toimituksen välillä. Toimituksen jälkeen Octa voi päivittää tulevaisuuden tuotteitaan haluamallaan tavalla eikä Octa voi luvata, että tulevaisuuden moduulit ovat täysin yhteensopivia nykyisten moduulien kanssa.

Asiakas ei saa toimia Octacell -tuotteiden tai Octan palveluiden/muiden tuotteiden jälleenmyyjänä ja/tai välittää Octacell -tuotteita jälleenmyyjälle ilman Octan kirjallista etukäteistä lupaa.

Octa ei vastaa Asiakkaalle, sen henkilökunnalle, vieraille tai kolmansille aiheutuneista mistään vahingoista, mikäli Octa-tuotetta on muokattu alkuperäisestä tai sitä ei ole käytetty tämän sopimuksen mukaisesti tai muutoin Octan kirjallisesti Asiakkaalle antamien ohjeiden mukaisesti tai Octacell -tuotetta on käytetty olosuhteissa, johon sitä ei ole tarkoitettu.

Octa ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai pakottavasta tuotesuojasääntelystä muuta johdu. Octan vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa tämän sopimuksen mukaiseen kokonaishintaan. Octacellillä on oikeus käyttää mahdollisia vastuuvakuutuksiaan vahinkotapauksissa.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä voidaan muuttaa ainoastaan osapuolten kirjallisella sopimuksella. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

ASIAKASREKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Octacell Oy:n asiakasrekisterin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 22.10.2020. Viimeisin muutos 22.10.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Octacell Oy, Pieni Teollisuuskatu 1, 02920 Espoo
p. 046 923 5424

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Antti Sundqvist, antti.sundqvist@octa.fi, 046 923 5424

3. Rekisterin nimi
Octacell Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun toimittaminen, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Tarpeettomat tiedot poistetaan 5 vuoden välein.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä Octacell Oy:n toimesta EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).