OCTACELL-WEBBSIDANS ANVÄNDNINGSVILLKOR

Tillämpning

Dessa villkor tillämpas på användningen av Octacell Oy:s (senare ”Octacell”) webbplats www.octacell.fi (”Webbplats”).

Godkännande av villkoren

Webbplatsens användare (”Kund”) godkänner dessa villkor när han eller hon besöker Webbplatsen. Kunden ska läsa igenom villkoren noggrant innan han eller hon använder Webbplatsen.

Webbplatsens tillgänglighet

Kunden ansvarar för att han eller hon har en fungerande anslutning till Octacell-webbplatsen. Octacell garanterar eller ansvarar inte för att Kundens anslutning fungerar som förväntat eller att webbplatsen alltid eller utan avbrott ska vara tillgänglig. Octacell garanterar inte att Webbplatsen kan användas på Kundens enhet.

Immateriella rättigheter

Upphovsrättigheter och varumärken i koppling till Webbplatsens material tillhör Octacell eller en tredje part. Alla rättigheter till upphovsrättigheter och varumärken i koppling till Webbplatsens och på Webbplatsen tillgängligt material är förbehållna. Ändring, länkning, vidaredistribution, utskrift, spridning eller lagring i databaser för annan än personlig icke-kommersiell användning av Webbplatsens eller på den tillgängligt material eller annan motsvarande åtgärd som eventuellt strider mot upphovsrätten utan Octacells och en tredje parts på förhand givna skriftliga tillåtelse är förbjuden och kan leda till straff- och/eller skadeståndsrättsliga påföljder.

Ansvarsbegränsning

Octacell ansvarar inte för innehållet i uppgifter som presenteras och publiceras på Webbplatsen, de presenterade uppgifternas riktighet eller eventuella fel eller fördröjningar. Octacell förmedlar uppgifterna såsom de är till sina Kunder. Octacell ansvarar inte för material som producerats eller publicerats av en tredje part och som det eventuellt finns en länk till från denna Webbplats.

Tillämplig lag

På dessa villkor tillämpas Finlands lag (bortsett från dess regler om lagkonflikter).

 

OCTACELL ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

Senast ändrade och i kraft 15.12.2020–.

Dessa villkor gäller alla Octacell-produkter och därtill hörande tjänster samt Octacell-leasing. Villkoren är en väsentlig del av leverans- och leasingavtalet. Om man tillsammans med kunden kommit överens om skriftliga leveransvillkor, som avviker från dessa leveransvillkor, tillämpas de skriftliga villkoren mellan kunden och Octacell. I oklara situationer tillämpas dessa på Octacells webbplats offentligt tillgängliga allmänna villkor.

Octacell-produkter

Octacell Oy:s (Octa) mål är att med detta avtal leverera en förstklassig Octacell-produkt till Kunden.

Octacell-produkternas och den tillhörande utrustningens egenskaper har presenterats för Kunden i offerten och/eller på Octacells officiella webbplats på adressen www.octacell.fi. Octacell-produkterna framställs i enlighet med produktbeskrivningarna och specifikationerna i orderbekräftelsen, eller om sådana inte finns, i enlighet med produktbeskrivningarna när beställningen sätts in/avtalet undertecknas. Octa har rätt att göra små ändringar i produktegenskaperna efter beställningen.

Garanti

Alla Octacell-produkter har 5 års begränsad garanti från och med installationen, garantin för belysningen och ventilationen är emellertid 2 år. Garantin täcker produktens strukturella delar, ifall produkten har använts i enlighet med detta avtal. Garantin täcker inte en av en yttre faktor, händelse eller person orsakad skada på produkten eller dess del. Normalt slitage omfattas inte av garantin. Garantin täcker endast den monteringsplats, där Octa har monterat produkten, och om Kunden själv flyttar eller monterar ner produkten, upphör garantin i denna stund.

Ifall Kunden observerar ett fel i Octacell-produkten, ska Kunden omedelbart meddela Octa om detta, men emellertid senast inom 14 dagar från att felet observerats eller från att det borde ha observerats. Vid feltillstånd har Octa i främsta hand rätt att korrigera felet i rimligt tid i Kundens lokaler utan att orsaka orimlig störning. Octa har också rätt att byta ut produkten genom att leverera en motsvarande felfri produkt till Kunden.

Montering

Octacell-produkterna monteras utan att de fästs vid byggnadens strukturer, bortsett från el- och dataanslutning.

Octacell-produkterna levereras till Kunden på avtalad tidpunkt. Ifall monteringen försenas över 10 vardagar av en anledning som är hänförlig till Octacell, ersätter Octa Kunden som enda ersättning 1 % av priset för den försenade Octacell-produkten för varje påbörjad vecka. Ifall monteringen senareläggs av en anledning som är hänförlig till Kunden eller på Kundens begäran över 10 dygn, har Octa rätt att emellertid fakturera produkterna i enlighet med den första monteringsmöjligheten som Octa meddelat.

Kunden ska ordna tillträde för Octa till Kundens lokaler på den överenskomna tidpunkten och ordna t.ex. med dörröppning. Lokalen där monteringen äger rum ska ha en normal varuhissanslutning (mått minst 2 000 mm höjd x 900 mm bredd x 1 000 mm djup) från gatunivån, annars har Octa rätt att därtill fakturera för den tid som använts till bärarbetet 80 e/h/pers. Ifall monteringen senareläggs eller fördröjs från det avtalade av en anledning som är hänförlig till Kunden, har Octa rätt att fakturera för kostnaderna som orsakats av fördröjningen.

Innan detta avtal ingåtts har Kunden gjort sig bekant med den beställda Octacell-produktens produktritningar och försäkrat att produkten får plats i lokalen samt att rutten från gatan till lokalen är tillräcklig och fri. Eventuella skador på Kundens lokaler eller fastigheten i övrigt som orsakats vid monteringen, ska reklameras till Octa inom 5 dagar efter monteringen. Octa ersätter eventuella skador som orsakats i samband med monteringen utan osaklig fördröjning.

Kunden anvisar ett vägguttag (jordat) på 220 V för Octacell-produkten som Octacell-produkten kan anslutas till. Kunden ansvarar för att Octacell-produkten kan anslutas till det anvisade vägguttaget i enlighet med tillämpliga bestämmelser och fastighetens anvisningar.

Kunden gör eventuella anmälningar till lokalens/fastighetens ägare (och/eller ansöker vid behov om tillstånd) om monteringen av Octacell-produkten. Kunden ansvarar även för att informera lokalens/fastighetens användare.

Octa kan använda underleverantörer för monteringen. Octa ansvarar för sina underleverantörers prestation i enlighet med detta avtal.

Användning

Kunden ska använda Octacell-produkten med omsorg och alltid i enlighet med dess bruksanvisningar och angivna skriftliga instruktioner. Octacell-produkterna är avsedda att användas i normal kontorsmiljö.

Octacell-produkter eller deras delar får inte monteras ner eller modifieras eller flyttas. Eventuella ändringsarbeten ska beställas av Octacell.

Octacell-produkterna är anpassade för användning enbart i enligt byggnadsreglerna byggda torra inomhusmiljöer, vars temperaturskillnad är 5–40 °C och den relativa luftfuktigheten inte överstiger 87 %.

Octacell-produkter får inte användas i sjukhus eller motsvarande till exempel rena arbetsplatser utan separat tillstånd och lämplighetsbedömning av Octa. Octacell-produkterna är inte lämpade för våtrum eller ens tillfällig utomhusanvändning eller användning i rörliga utrymmen och/eller på farkoster (t.ex. fartyg eller motsvarande). Av säkerhetsskäl är användning av produkten förbjuden i lokaler som strider mot det tidigare beskrivna användningsändamålet.

Avgifter

Octa har rätt att sälja sina fordringar på Kunden till en tredje part. Kunden meddelas om fordringarnas eventuella överföring.

Alla priser i avtalet är utan mervärdesskatt, gällande mervärdesskatt tillkommer i alla priser.

Avtalsenligt betalningsvillkor är 14 dagar efter att produkten monterats, om inte annat avtalas separat. På fördröjda betalningar tillämpas dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. Inkasserings- och betalningspåminnelsekostnader tillkommer.

Faktureringen sker som nätfaktura, och om detta inte är möjligt av en anledning som är hänförlig till Kunden, debiteras faktureringstillägg 15 e/faktura för övrig fakturering.

Octa har rätt att en gång per år lägga till en rimlig årlig ränta (högst 2 % årlig avkastning) på periodiska utbetalningar (t.ex. Octa Huolenpito-betalningar) för att motsvara den allmänna höjda prisnivån. Kunden meddelas om avgiftshöjningar på förhand. Detta gäller inte leasing-avgifter.

Vid direkthandel övergår äganderätten till Octacell-produkten till Kunden först när hela priset i enlighet med avtalet har betalats. Med leasing-avtal överförs äganderätten inte till Kunden. Ifall hela beloppet som överenskommits i avtalet inte betalas trots en betalningspåminnelse, har Octacell rätt att på Kundens bekostnad avlägsna Octacell-produkten eller -produkterna från Kundens lokaler och upphäva detta avtal.

Övriga allmänna villkor

Ifall endera parten utsätts för ett force majeure-hinder (t.ex. strejk, störning i den allmänna transport/logistikbranschen), frias denna part från sin prestationsskyldighet så länge och för den period, som det ifrågavarande force majeure-hindret består.

Octacell-produkterna är skyddade av bl.a. produktskydd, produktpatent, varumärkesskydd och modellskydd (eller ansökan pågår). Inga av Octas eller dess produkters (t.ex. Octacell) immateriella rättigheter (inklusive t.ex. varumärkes-, modell-, patent-, upphovsrättigheter och motsvarande) överförs till Kunden med detta avtal. Octa förbehåller alla tidigare nämnda immateriella rättigheter.

Octa förbehåller rätten till små produktändringar mellan beställningen och leveransen. Efter leveransen kan Octa uppdatera sina framtida produkter som man vill, och Octa kan inte lova att framtida moduler är helt förenliga med nuvarande moduler.

Kunden får inte återsälja Octacell-produkter eller Octas tjänster/andras produkter och/eller förmedla Octacell-produkter till en återförsäljare utan att på förhand ha fått skriftlig tillåtelse av Octa.

Octa ansvarar inte för en skada som orsakats Kunden, dess personal, besökare eller tredje parter, ifall den ursprungliga Octa-produkten har modifierats eller den inte har använts i enlighet med detta avtal eller i övrigt i enlighet med skriftliga anvisningar som Octa har get till Kunden eller Octacell-produkten har använts i omständigheter, som den inte är avsedd för.

Octa ansvarar inte för eventuella indirekta skador som orsakas Kunden, om inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning eller tvingande produktskyddsreglering. Octas ansvar begränsas i alla situationer till det totala belopp som överensstämmer med detta avtal. Octacell har rätt att använda sina eventuella ansvarsförsäkringar i fall av skador.

På avtalet tillämpas Finlands lag och det kan ändras endast med ett skriftligt avtal mellan parterna. Eventuella meningsskiljaktigheter löses i Helsingfors tingsrätt.

 

KUNDREGISTER- OCH DATASKYDDSBESKRIVNING

Detta är Octacell Oy:s kundregisters register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 § och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Utarbetad 22.10.2020. Senast ändrad 22.10.2020.

1. Personuppgiftsansvarig
Octacell Oy, Lilla Industrigatan 1, 02920 Esbo
tfn 046 923 5424

2. Kontaktperson som ansvarar för registret
Antti Sundqvist, antti.sundqvist@octa.fi, 046 923 5424

3. Registrets namn
Octacell Oy:s kundregister

4. Rättsgrund och syfte med behandling av personuppgifter
EU:s allmänna dataskyddsförordnings rättsgrund för behandlingen av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse (klientrelationen).

Syftet med behandlingen av personuppgifter är tillhandahållande av tjänster, upprätthållande av klientrelation och marknadsföring.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

5. Registrets informationsinnehåll
Uppgifter som lagras i registret är: personens namn, ställning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), webbplatsens adress, nätförbindelsens IP-adress, användarnamn/profiler på sociala medier, uppgifter om beställda tjänster och ändringar i dem, faktureringsuppgifter, övriga uppgifter kring klientrelationen och beställda tjänster.

Uppgifterna lagras så länge klientrelationen är i kraft. Onödiga uppgifter raderas med 5 års mellanrum.

6. Lagenliga informationskällor
Uppgifter som lagras i registret fås från kunden bl.a. via webblanketter, per e-post, per telefon, från sociala medier, avtal, kundmöten och övriga situationer, där kunden överlåter sina uppgifter.

7. Uppgifternas lagenliga överlåtelse och uppgifternas överföring utanför EU eller EES
Uppgifter överlåts enligt lagen inte till andra aktörer. Uppgifter kan publiceras i den utsträckning som man kommit överens om med kunden.

Uppgifterna överförs inte på Octacell Oy:s initiativ utanför EU eller EES-området.

8. Principer för registerskydd
Noggrannhet iakttas vid behandlingen av registret och uppgifter som behandlas med hjälp av datasystem skyddas på ett lämpligt sätt. När registeruppgifter lagras på internetservrar ser man till utrustningens fysiska och digitala dataskydd. Den personuppgiftsansvariga ser till att lagrade uppgifter samt servrarnas användningsrättigheter och övriga kritiska uppgifter med tanke på personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av de arbetstagare, vars arbetsbeskrivning förutsätter det.

9. Rätt till insyn och rätt att kräva korrigering av uppgifter
Varje registrerad person har rätt att granska sina uppgifter som lagrats i registret och kräva korrigering av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av bristfälliga uppgifter. Ifall en person vill kontrollera vilka uppgifter som lagrats om honom eller henne eller kräva ändring i dem, ska begäran skickas skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvariga kan vid behov be att den som gör begäran ska styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvariga svarar kunden inom den tid som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

10. Övriga rättigheter kring behandlingen av personuppgifter
Den registrerade har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter raderas från registret (”rätten att bli bortglömd”). Likaså har den registrerade övriga rättigheter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning såsom begränsning av behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvariga kan vid behov be att den som gör begäran ska styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvariga svarar kunden inom den tid som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).